Trenkamp, Kalvelage, Huesmann

Bron: Klik

Auswanderung Trenkamp, Kalvelage, Huesmann 1837-1858
View Fullscreen