Intronisatie 1916

In 1916 vond de Intronisatie plaats in het toenmalige winkel/woonhuis te Amsterdam van Taphorn-Diekmann. Opvallend is wel dat in de onderstaande beschrijving ook de naam Heilige Maria Margaretha Alacoque voorkomt. Dat was ook de kloosternaam van een zus van Oma Taphorn-Diekmann. Hierover heb ik al eens een kroniek over gemaakt. 

Allerheiligst Hart van Jezus, vandaag komen wij U zonder enig voorbehoud als Koning uitroepen over ons huisgezin.
Zo willen wij van harte voldoen aan uw vurig verlangen, dat Gij aan de Heilige Maria Margaretha Alacoque hebt bekend gemaakt, om over de christelijke huisgezinnen in liefde te heersen.
Wij beloven U voortaan te leven volgens uw leer en voorbeeld, levend uit uw woord: “Ik ben de wijnstok, gij de ranken.” Wij beloven U ons gezin te beveiligen tegen de geest van de wereld, die Gij hebt veroordeeld. Maar vooral willen wij ons in ons gezin steeds meer toeleggen op een deugdzaam leven, om zo deel te hebben aan de vrede die Gij reeds hier op aarde hebt toegezegd aan de gezinnen die U zijn toegewijd.
Gij zult Koning zijn over ons verstand door ons eenvoudig geloof in U en uw Kerk; over onze harten door onze algehele, vurige liefde voor U. De kracht hiervoor zullen wij vinden in een veelvuldige heilige communie. Hart van onze Verlosser, leef in ons midden als Hoofd van heel ons huwelijks- en gezinsleven. Zegen onze geestelijke en tijdelijke ondernemingen. Verdrijf onze zorgen. Heilig onze vreugden en wil ons leed verzachten.
Goddelijk Hart wij willen zó leven op aarde, dat ons hart gericht staat op de hemel.
Als een van ons in menselijke zwakheid U mocht bedroeven, breng hem dan in herinnering, dat uw Hart vol goedheid en liefde is, geduldig en rijk aan barmhartigheid voor de rouwmoedige zondaar.
Help ons uw opdracht te vervullen: dat wij na dit leven allen tezamen weer verenigd in grote dankbaarheid uw heerlijkheid mogen aanschouwen. Dit zal ook onze troost zijn bij ieder leed in ons gezin, bij ziekte en in rouw.
Help ons dan, goede Jezus, ons in kinderlijke liefde te onderwerpen aan de heilige wil van uw en onze Vader. Wij smeken het onbevlekt hart van Maria, wij smeken de glorierijke heilige Jozef dat zij U deze toewijding opdragen en er ons aan doen denken iedere dag van ons leven.
Leve het Hart van Jezus in onze harten als Koning van ons huisgezin.

Als afsluiting van dit huiselijk ritueel werd er samen met de priester gebeden.  Bron:   (juni-2022)